Nhà nghiên cứu khoa học xã hội

Khoa học xã hội quan tâm tới hành vi, bản chất và cuộc sống của con người như một chủ thể xã hội. Các nhà nghiên cứu khoa học xã hội nghiên cứu xã hội loài người và những mối quan hệ giữa người và người trong xã hội. Có nhiều ngành khoa học xã hội như nhân chủng học, kinh tế học, lịch sử, khoa học chính trị, xã hội học, tâm lí học, tội phạm học, luật học, nghệ thuật học và các khoa học tương tự. Nói rộng ra, những bộ môn liên quan đến nhân học và nghệ thuật đều là các môn khoa học xã hội.
Lưu

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

2619
2122
2122