Chuyên gia quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chuyên gia quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là chuyên gia trong việc thành lập và phát triển DNNVV, hoặc trực tiếp quản lí mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNVV. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là các doanh nghiệp có vốn hoặc số người lao động không vượt quá một số lượng nhất định. Tại Việt Nam, doanh nghiệp có tổng nguồn vốn không vượt quá 50 tỉ đồng hoặc không vượt quá 100 người lao động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, và doanh nghiệp có tổng nguồn vốn không vượt quá 100 tỉ hoặc không vượt quá 300 người lao động trong các lĩnh vực khác thì được gọi là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhiều hơn số lượng doanh nghiệp lớn và tính tổng thể thì DNNNV sử dụng nhiều lao động hơn. DNNVV cũng thường được coi là đầu tàu sáng tạo và cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực kinh tế.

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

622
6123
6121
2142