Nhà sinh vật học

Nhà sinh vật học nghiên cứu về sự sống và các hệ sinh vật. Họ tiến hành nghiên cứu, cải tiến hoặc phát triển các lí thuyết và phương pháp vận hành cũng như áp dụng kiến thức khoa học liên quan tới sinh vật học, vi sinh vật học, vi khuẩn học, tế bào học, nghiên cứu gen, động vật học, thực vật học và sinh thái học, đặc biệt trong các lĩnh vực dược và nông nghiệp.
Lưu

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

3141